Inicio > Blog > NOU PROCÉS DE LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS

NOU PROCÉS DE LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS

18/07/2012

LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL, HA PUBLICAT LA NOVA INSTRUCCIÓ 9/2012, de 5 de Juliol PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES NORMES D’APLICACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ D’INSTAL•LACIONS RECEPTORES D’ENERGIA ELÈCTRICA EXISTENTS, SOTMESES AL RÈGIM D’INSPECCIÓ PERIÒDICA.


La justificació de la posada en servei d’una instal•lació elèctrica existent, es una documentació que el seu titular ha de disposar en tot moment, i en base a aquesta justificació te l’obligació, quan s’escaigui d’acord amb la reglamentació vigent, d’obtenir periòdicament un certificar d’inspecció de la seva instal•lació, emès per un OC.


Quines instal•lacions es poden acollir?


Totes les instal•lacions elèctriques de baixa o alta tensió amb una antiguitat superior a 15 anys, que, d’acord amb la reglamentació vigent, siguin objecte d’inspecció periòdica per un Organisme de Control i que per motius diferents, no puguin justificar la seva legalització o inscripció. És aplicable a comunitats d’edificis d’habitatges de potència >100 kW,  Indústries, Locals de pública concurrència,  Locals amb risc d'incendi, Locals mullats, Piscines, Fonts, Quiròfans i sales d’intervenció, Enllumenats exteriors de potència > 5kW,...)


Per què s’ha de fer?


1.- Per seguretat de les instal•lacions.
2.- Per què en cas d’un sinistre les asseguradores podran declinar responsabilitats.
3.- Perquè el cost econòmic de legalització en base a normativa actual és molt superior.
4.-Perquè així ho estableix la reglamentació vigent.


Què s’ha de fer?


1.-Sol•licitar a  una EIC la inspecció periòdica.
2.- Abans de fer la inspecció periòdica s’ha de presentar:
•    Declaració responsable on faci constar la inexistència de la documentació relativa a la inscripció de la    instal•lació.
•    Còpia del contracte subscrit amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, o qualsevol altre document que justifiqui l’antiguitat de la instal•lació, i còpia de la darrera factura de consum.
Memòria tècnica simplificada i un esquema unifilar relatius a la instal•lació existent signats per tècnic titular o tècnica titulada competent.
•    Contracte de manteniment amb empresa instal•ladora inscrita al RASIC i habilitada pel tipus d’instal•lació.
3.-Realització de la inspecció.

Comentarios

Comentario de Enrique el
Ja tocaba, que encara ho estem fent amb la 10/2005 encara que sigui fora de plaç.

Localización

Dónde estamos por si nos quieres visitar